wat doet wonen

De woningcorporatie verhuurt in Enkhuizen circa 2300 woningen aan mensen vanaf 18 jaar, met en zonder een zorgbehoefte.

Missie woningcorporatie
We zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico's en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Ons toewijzingsbeleid.

Visie van de woningcorporatie
De visie op onze volkshuisvestelijke taak is opgelegd en niet eigen. We zijn als woningcorporatie niet anders dan uitvoerder van rijksoverheidsbeleid. We zijn gehouden aan allerlei dwingende wet- en regelgeving.

We hebben onszelf tussen 2016 en 2019 een zestal opdrachten opgelegd:
 

1. De tering naar de nering blijven zetten;

2. Voldoende beschikbare en betaalbare woningen voor de doelgroep;

3. Aanscherpen overlastbestrijding;

4. Experimenteren met andere vormen van huurdersparticipatie;

5. Bevorderen sociaal-maatschappelijke betrokkenheid onder huurders;

6. Realiseren van gemeenschappelijke woonvormen.


Meer informatie
Koersnotitie 2016-2019
'wie we zijn en wat we doen'
Meer brochures en publicaties